1. Klient ma prawo wypożyczyć dowolne narzędzie (elektronarzędzie, maszynę, urządzenie) wraz z osprzętem, kompletem wyposażenia i sprawne technicznie. Do osprzętu zalicza się przedmioty przystosowane do wielokrotnego użytkowania.
 2. Wypożyczenie następuje po podpisaniu umowy według wzoru określonego przez
  WYPOŻYCZALNIĘ. Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
 3. WYPOŻYCZALNIA może odmówić podpisania umowy wypożyczenia w przypadkach:
  – wątpliwości co do prawdziwości okazanych przez klienta dokumentów;
  – przedłożenia dokumentów zniszczonych (w szczególności nieczytelnych);  – klientom zalegającym w opłatach za wypożyczenie;
  – innych uzasadnionych przypadkach.
 4. Klient zobowiązany jest do użytkowania narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem,
  instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia klient zobowiązany jest do przerwania pracy i niezwłocznego zwrócenia
  go do WYPOŻYCZALNI. W szczególności klient odpowiada materialnie za skutki napraw narzędzi dokonanych bez zgody wypożyczalni do wartości regulaminowej narzędzia
  określonej w cenniku.
 5. Klient zobowiązany jest zwrócić narzędzie oczyszczone z kurzu i brudu bez uszkodzeń mechanicznych. WYPOŻYCZALNIA może żądać zwrotu kosztów naprawy narzędzia uszkodzonego z winy klienta.
 6. Klient nie odpowiada za uszkodzenia narzędzia powstałe na wskutek jego naturalnego zużycia lub wady fabrycznej. W tym przypadku należy zwrócić narzędzie z nieuszkodzonymi plombami serwisowymi.
 7. Na czas wynajmu sprzętu pobierana jest kaucja zwrotna. Wysokość kaucji jest zależna od
  wartości sprzętu i waha się pomiędzy 10zł  a 2000zł. Opłata za wypożyczenie narzędzia pobierana jest po jego zwróceniu i wystawieniu paragonu, rachunku lub faktury.
  W przypadku długotrwałego korzystania z narzędzia rachunki i faktury wystawiane będą za każdy miesiąc użytkowania w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Wysokość opłat określona
  jest w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Podstawą do określenia
  opłaty jest czas od chwili pobrania narzędzia do jego zwrotu.
 8. W przypadku zwrotu narzędzia po terminie określonym w umowie Wypożyczalnia może
  naliczyć karę za nieterminowy zwrot narzędzia w wysokości 100% opłaty za wypożyczenie
  po uprzednim pisemnym powiadomieniu klienta.
 9. Wypożyczalnia może żądać odszkodowania za narzędzia nie zwrócone w terminie wartości
  regulaminowej określonej w cenniku.
 10. Stan wypożyczanego urządzenia (ew. ślady wcześniejszego użytkowania) będą opisane w
  umowie najmu bądź potwierdzone zdjęciem.
 11. WYPOŻYCZALNIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych.
 12. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z
  Kodeksem Postępowania Cywilnego.